VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČLÁNEK I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP”) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Studio Beyond s.r.o. se sídlem Praha 8, Klapkova 731/34, IČ: 28803388 (dále jen „společnost”) a fyzickou osobou (dále jen “klient”) využívající služeb Studia Beyond s.r.o. (dále jen „studio”).

 2. Službami poskytovanými studiem se rozumí poskytování prostorů a zařízení pro cvičení jógy, pilates a organizování dalších druhů cvičení a jiných aktivit včetně zajištění instruktorů a lektorů pro tyto aktivity, a to především ve formě otevřených lekcí, kurzů nebo workshopů, stejně jako poskytování nejrůznějších dalších placených služeb, jako je například zajištění privátních pohybových lekcí, nebo fyzioterapeutických služeb. Tento výčet služeb není úplný a záleží zcela na uvážení společnosti.

 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi společností a klientem a jsou tak závazné pro veškeré osoby, které využily, či mají v úmyslu využít služeb studií (a to bez ohledu na to, zda je daná osoba již registrována či ne). Tyto VOP se vztahují též na klienty, jimž je statut registovaného klienta přiznán na základě smlouvy uzavřené mezi společností a třetí osobou v jejich prospěch.

ČLÁNEK II – REGISTRACE A KREDIT

 1. Registrací klienta zadáním jeho osobních údajů v rezervačním systému studia (dále jen „registrovaný klient”) a jejich odesláním je mezi klientem a společností na dobu neurčitou uzavřena rámcová smlouva o poskytování služeb. Registrací klient potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP.

 2. Kredit  se vztahuje pouze na osobu registrovaného klienta, je nepřenosný, nepřevoditelný a nepřechází na právní nástupce registrovaného klienta. Ceny uvedené v ceníku studia jsou platné a uvedené včetně DPH. Společnost si vyhrazuje právo k jednostrannému přiměřenému navýšení cen v s účinností vždy od 1.1. kalendářního roku, a to zejména (nikoli však výlučně) z důvodů změn v příslušné legislativě České republiky (zvýšení sazeb DPH či jiných daní). Zvýšení cen bude vždy uveřejněno v registračním systému a všem registrovaným klientům individuálně oznámeno nejpozději do 30.11. předchozího kalendářního roku, a to e-mailem na adresu registrovaného klienta. V případě, že registrovaný klient nebude se zvýšením cen souhlasit a svůj nesouhlas společnosti e-mailem oznámí nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení oznámení, tato smlouva zaniká k 31.12. kalendářního roku předcházejícímu navýšení cen. V opačném případě je registrovaný klient povinen hradit ceny v nové výši.

 3. Kredit má platnost na dobu určitou od data nabití na uživatelský účet. Kredit má platnost v délce měsíců dle typu kreditu dle platného ceníku studia. Po uplynutí této lhůty nevyčerpanou část kreditu společnost nevrací. Platnost kreditu lze prodloužit dobitím další platby v době platnosti původního kreditu. Toto dobití musí být  minimálně ve výši nejnižší sazby kreditu, které studio nabízí, tj. 1.000,- Kč a platí (společně s prodlužovanou částkou) na dobu v délce měsíců dle typu zvoleného kreditu.

 4. Kredit lze nabíjet na uživatelský účet a) hotově ve studiu na recepci, b) bezhotovostně převodem na účet studia, c) bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební ho terminálu na recepci studia

ČLÁNEK III – REZERVACE

 1. Provedením rezervace přes online rezervační systém dochází k uzavření smlouvy, na jejímž základě je společnost povinna registrovanému klientovi poskytnout službu a registrovaný klient je povinen za službu zaplatit (dále jen “smlouva”).Provedení rezervace je možné pouze v případě, že rezervační systém nabízí volnou kapacitu dané služby. Registrovaný klient je povinen si vždy ověřit, že rezervace řádně proběhla tím, že zkontroluje rekapitulační e-mail, který je rozesílán automaticky při provedení rezervace.

 2. V individuálních případech a se souhlasem společnosti zastoupené lektory, instruktory a dalšími zaměstnanci společnosti a dovoluje-li to kapacita dané otevřené lekce, či jednotlivé lekce v rámci kurzu nebo workshopu, je možno uzavřít smlouvu i ústně s neregistrovaným klientem. I na tento vztah se ovšem vztahují tyto VOP, o jejichž existenci je neregistrovaný klient vždy poučen a uzavřením smlouvy s jejich obsahem vyjadřuje souhlas.

 3. Pokud si klient provede rezervaci jako náhradník na lekci, vztahují se na něj VOP v plném rozsahu.

 4. Otevřené lekce – na otevřené lekce studia má klient povinnost si rezervovat místo přes rezervační systém studia nejméně hodinu před začátkem. Registrovaným klientům s nabitým kreditem je platba strhávána automaticky z jejich kreditu. Provedení rezervace (uzavření smlouvy) je dostupné pouze registrovaným klientům.

ČLÁNEK IV – STORNO PODMÍNKY A SANKCE

 1. Otevřená lekce – lekci je registrovaný klient oprávněn zrušit v rezervačním systému a tím odstoupit od smlouvy nejpozději 3 hodiny před začátkem lekce, u vybraných lekcí. V případě, že klient rezervaci včas nestornuje, je povinen uhradit lekci v plné ceně. Na základě vlastního uvážení (a jen z výjimečných a zřetele hodných důvodů) může společnost registrovanému klientovi vrátit cenu rezervace (případně pouze její část) i za nestornovanou lekci.  Rezervační systém eviduje a uchovává veškeré informace o nestornovaných lekcích (jichž se klient následně nezúčastnil), pokud k tomu dojde více jak třikrát, nebude registrovanému klientovi umožněno provést další rezervaci po dobu následujících 60 dnů.

 2. Společnost je oprávněna provoz studia přerušit z technických důvodů na období maximálně 7 dnů v jednom kalendářním roce, a to bez nároku klienta na slevu. V takovém případě společnost neprodleně informuje všechny registrované klienty, kteří na příslušné období mají rezervace otevřených lekcí, tyto rezervace jednostranně zruší a zaplacený kredit klientům vrátí. Při přerušení provozu delším než 7 dnů je společnost navíc klientům, kteří o to písemně požádají, povinna prodloužit o odpovídající dobu platnost jejich kreditu. Příslušná část již zaplaceného kreditu připadající na dobu přerušení překračujícího povolený limit 7 dnů v jednom kalendářním roce se započte na prodlouženou dobu trvání kreditu. Klient o toto prodloužení může požádat nejpozději 14 dnů před skončením platnosti příslušného kreditu.

ČLÁNEK V – ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

 1. Společnost odpovídá za škodu na majetku či zdraví klientů v případě, že škoda vznikla zaviněným (ve formě úmyslu nebo hrubé nedbalosti) porušením povinností společnosti, či jejích zaměstnanců a je přímým a jednoznačným důsledkem takového porušení.

 2. Klient odpovídá společnosti za škodu, kterou způsobí společnosti či jejím subdodavatelům porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy, těchto VOP, či kodexu studia.

 3. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) klientů jsou určeny výhradně šatní skřínky. Klient je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skřínky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá společnost za škodu na věcech v ní odložených.

 4. Peníze a další cennosti nesmí být ponechávány v šatních skřínkách a musí být uloženy na recepci. Společnost neodpovídá za peníze nebo další cennosti, které nebudou uloženy na recepci.

 5. Klient je povinen se při využívání služeb řídit pokyny společnosti a instruktorů, či jiných osob poskytující služby klientům studia jménem společnosti. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit společnosti či jejím zástupcům (instruktorům) a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů společnosti či instruktorů. Společnost není dále odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním jeho fyzické kondice.

 6. V případě, že klient bude mít za to, že některá ze služeb studia mu byla poskytnuta vadně, je povinen to společnosti oznámit bezodkladně písemně na e-mail studia, nejpozději však do tří dnů poté, kdy mělo k vadnému plnění dojít („reklamace“). Společnost reklamaci přezkoumá a o výsledku klienta vyrozumí do 30 dnů ode dne podání reklamace. Uzná-li společnost, že reklamace byla oprávněná, nabídne klientovi náhradní čerpání vadně poskytnuté služby nebo jiné služby z těch, které jsou klientům studia aktuálně poskytovány.

ČLÁNEK VI – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Společnost vede evidenci svých klientů, obsahující jejich osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo). Klient odesláním svých údajů v rezervačním systému výslovně souhlasí s tím, aby společnost shromažďovala a zpracovávala jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě, či sdělené společnosti v souvislosti s plněním smlouvy a užívala je pro účely plnění smlouvy a poskytování služeb, a dále pro vnitřní rozbory a analýzy a pro marketingové a obchodní účely, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Klient uděluje tento souhlas na dobu neurčitou.

 2. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva, mezi která patří i právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Společnost je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od klientů jsou užívány pro vnitřní potřebu společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb pro členy, kterým jsou osobní údaje členů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro poskytnutí dané služby, a třetí subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány za účelem vymáhání pohledávek společnosti vůči členům, či právní zástupci společnosti zastupující společnost v jednání, či před soudy ohledně nároků vyplývajících ze smlouvy. Společnost je oprávněna v souvislosti s vymáháním dlužných pohledávek předat třetím osobám veškeré potřebné údaje a zajistit vymáhání pohledávek jejich prostřednictvím, popř. tyto pohledávky třetím osobám postoupit.

 3. Klient tímto prohlašuje, že je zákazníkem společnosti a dává jí tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. (zákon o některých službách informační společnosti) dobrovolně souhlas, aby mu v budoucnu s využitím jeho e-mailové adresy zasílala všechny formy obchodních sdělení a reklamy. Klient je kdykoliv oprávněn takovýto souhlas odmítnout, a to buď odesláním odpovědi na doručený e-mail s obchodním sdělením, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

ČLÁNEK VII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Klient je povinen oznamovat společnosti jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.

 2. Společnost zasílá klientovi veškeré písemnosti na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

 3. Společnost je oprávněna kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah služeb či vybavení studia, či adresu studia bez vlivu na ostatní podmínky již existujících členství ve studiu (s výjimkou případů, kdy klient prokáže, že změnou adresy se mu podstatně snížila dopravní dostupnost studia – v takovém případě je oprávněn smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi společnosti).

 4. Rámcová smlouva mezi registrovaným klientem a společností je uzavírána na dobu neurčitou. Kterákoli ze stran ji může vypovědět s 3 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu. V případě výpovědi podané registrovaným klientem nemá společnost povinnost vracet nabitý kredit.

 5. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit tyto VOP (vč. kodexu studia). V případě změny těchto VOP je společnost povinna zaslat klientovi návrh jejich nového znění, a to s minimálně měsíčním předstihem e-mailem. V případě, že klient se změnou VOP nesouhlasí, je oprávněn smlouvu písemně vypovědět nejpozději do 7 pracovních dnů poté, co návrh změn obdrží. V opačném případě je pro klienta závazné nové znění VOP, a to ode dne jejich účinnosti. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách společnosti, v prostorách studia a na vyžádání u společnosti.

 6. Případná neplatnost, nicotnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto VOP se netýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.

 7. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. Strany se dohodly, že na právní vztahy založené Smlouvou se nepoužijí ustanovení §§ 1764 – 1766, § 2000, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 8. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. června 2017.

ŠATNY A SPRCHY

w

ODBORNÝ DOHLED

 

Benefit, Benefit Plus, Sodexo